Faculty Fellows

Associate Faculty Fellows

Research Assistants

 • Gabriel Burns

 • Yue Ge

 • Sara Hamideh

 • Shih-Kai Huang

 • Chi-Ying Huang

 • Hee Ju Kim

 • Ross LaFour

 • Jee young Lee

 • Jaimie Hicks Masterson

 • Yunmi Park

 • Nathanael Proctor

 • Aracely Rodriguez

 • Hao-Che Wu

 • Boya Dai

 • Cindy Tong

 • Han Park

 • Xiaoyan Huang

 • Tho Tran

 • Hung Lung Wei

 • Hyung Woo Kim

 • Patrick Doty

 • Junyun Cho